ALGEMENE VOORWAARDEN 


Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden ’t Bieke zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten van ’t Bieke, gevestigd aan de Pasweg 26 te Bunde, geregisterd on de kamer van koophandel nummer: 76163474. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op overeenkomsten met ’t Bieke voor de uitvoering waarvan door ’t Bieke derden dienen te worden betrokken. 


Door het boeken van een "workshop" gaat u akkoord met deze voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Algemeen 

Het boeken van een workshop gaat per e-mail, het contactformulier via de website of via facebook. Na het boeken van een workshop ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie m.b.t. de datum, totaalbedrag en de afhandeling van de betaling. 

Een Workshop Volwassenen/ KNUTSELFEEST en/of Ouder & Kind Workshop dient 3 weken voor aanvangsdatum geboekt te worden. Bij annuleren van de workshop gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden. 

Artikel 3. Prijs, facturering en betaling 

Alle offertes en aanbiedingen van ’t Bieke zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 


Workshops Volwassenen/ KNUTSELFEEST en Ouder & Kind Workshops dienen binnen 2 dagen na bevestiging betaald te worden. De gegevens hiervoor vindt u in de bevestiging. De datum is pas definitief geboekt als de betaling binnen is. Is er binnen deze 2 dagen GEEN betaling ontvangen, dan vervalt de datum van de workshop en/of knutselfeest.

Uitloop, MAG maximaal tot 15 minuten na de afgesproken tijd. Hierna wordt er € 10,- per persoon, per 15 minuten in rekening gebracht. Dit dient vooraf gaande contant betaald te worden. 


Artikel 4. Aansprakelijkheid 

’t Bieke is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die gedurende de workshop plaats vindt door het gebruik van de aangeboden producten. Ook is ’t Bieke niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het gebruik van de aangeboden producten en de werkstukken die u mee naar huis neemt. Indien uw werkstuk kapot gaat is ’t Bieke niet aansprakelijk of verantwoordelijk hiervoor. 

De deelnemer dient rekening te houden met maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de deelnemer niet het recht van restitutie van de betaalde workshop of de betaling van de workshop te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van ‘t Bieke te verlangen.

Buiten spelen is bij goed weer mogelijk, DIT IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!!
 

Artikel 5 Annulering door ‘t Bieke
't Bieke behoudt het recht om ter allertijden een “workshop” te annuleren zonder opgave van reden. Indien mogelijk wordt er een nieuwe datum afgesproken mocht dit niet wenselijk zijn wordt uw betaling zo snel mogelijk terugbetaald.

Artikel 6. Annulering door de klant
Na het boeken kunt u niet meer kosteloos annuleren. Dit i.v.m. de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Het annuleren dient per e-mail te gebeuren en is alleen mogelijk 2 weken voorafgaand van de geplande datum. Daarna is annuleren niet meer mogelijk!

Wilt u annuleren dan geldt een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 75%. De reden hiervoor is dat wanneer ik een datum voor je vastleg, ik geen andere boeking kan vastleggen op datzelfde moment, en dat ik op korte termijn de door de annulering vrijgekomen plek ook vaak niet meer op kan vullen. 


Wilt u verzetten dan is dit 1x kosteloos mogelijk. Wilt u nog een keer verzetten dan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht. De nieuwe datum dient binnen 8 werkdagen ingepland en bevestigd te worden en dient binnen 3 maanden plaats te vinden. 

Het verzetten van de datum dient per e-mail 2 weken van te voren worden aangegeven.

Artikel 7. Deelnemer ziek, niet verschijnen 

Een deelnemer ziek en geen vervanging? Dat kan gebeuren, er geldt dan een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 100%. Indien u vervanging regelt, en u heeft de extra "Goodiebag" afgenomen dan dient u dit tijdig door te geven i.v.m. eventuele personalisatie van een workshop. Geeft u dit niet tijdig door dan vervalt mogelijk de personalisatie van de workshop voor de betreffende deelnemer. 


Bij het niet verschijnen/ niet komen opdagen vindt er geen restitutie plaats. 

 
Artikel 8. Gebruik beeldopname
Tijdens workshops, KNUTSELFEESTEN, babyshowers worden er foto's gemaakt voor promotie doeleinden, voornamelijk voor de website. Wilt u dit liever niet, geef dit dan even aan. 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. 

 

Artikel 10. Diversen  
't Bieke ontwerpt en maakt de meeste producten zelf en behoudt daarmee de auteursrechten op haar ontwerpen. Schending van deze auteursrechten is niet toegestaan.

‘t Bieke behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen. 

‘t Bieke is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten in de website. 

Persoonlijke Gegevens worden zorgvuldig gebruikt en niet aan derden doorgegeven. 

Niets uit deze website/algemene voorwaarden mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van ‘t Bieke