Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden ’t Bieke zijn van toepassing op gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen 't Bieke en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gevestigd aan de Pasweg 26 te Bunde, geregisterd on de kamer van koophandel nummer: 76163474. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op overeenkomsten met ’t Bieke voor de uitvoering waarvan door ’t Bieke derden dienen te worden betrokken. 

1.2.Door het boeken van een "workshop" door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van 't Bieke, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart u dat u kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van 't Bieke en dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 


Artikel 2. Algemeen 

2.1. Het boeken van een workshop gaat per e-mail, het contactformulier via de website of via facebook. Na het boeken van een workshop ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie m.b.t. de datum, totaalbedrag en de afhandeling van de betaling. 

2.2.Een Workshop Volwassenen/ KNUTSELFEEST en/of Ouder & Kind Workshop dient 3 weken voor aanvangsdatum geboekt te worden. Bij annuleren van de workshop gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.


Artikel 3. Prijs, facturering en betaling 

3.1. Offertes van 't Bieke zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

3.2. 't Bieke behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. 

3.3. Workshops Volwassenen/ KNUTSELFEEST en Ouder & Kind Workshops dienen binnen 2 dagen na bevestiging betaald te worden. De gegevens hiervoor vindt u in de bevestiging. De datum is pas definitief geboekt als de betaling binnen is. Is er binnen deze 2 dagen GEEN betaling ontvangen, dan vervalt de datum van de workshop en/of knutselfeest. 

3.4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In geval van niet tijdige betaling kan 't Bieke besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling.
3.5. Het offertebedrag is bindend.
3.6. Het is mogelijk om kinderen tot 1,5 week voorafgaand van de geplande datum bij te boeken. De betaling hiervan dient per direct betaald te worden anders vervalt de bijboeking. 

3.7. Verkoop digitale producten, vanwege de aard van de producten zijn alle verkopen definitief en accepteren we geen retourzendingen, om ruilingen of annuleringen. Dit Digitale Stippatroon is auteursrechtelijk beschermd. Deze aankoop is uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. U mag niet doorverkopen, reproduceren of distribueren in welke vorm dan ook. Dus, neem gerust contact met me op met eventuele vragen voorafgaand aan de aankoop.

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

4.1. ’t Bieke is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die gedurende de workshop plaats vindt door het gebruik van de aangeboden producten. Ook is ’t Bieke niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het gebruik van de aangeboden producten en de werkstukken die u mee naar huis neemt. Indien uw werkstuk kapot gaat is ’t Bieke niet aansprakelijk of verantwoordelijk hiervoor. 

4.2. De deelnemer dient rekening te houden met maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de deelnemer niet het recht van restitutie van de betaalde workshop of de betaling van de workshop te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van ‘t Bieke te verlangen. 

4.3. Buiten spelen is bij goed weer mogelijk, DIT IS GEHEEL OP EIGEN RISICO!! 


Artikel 5 Annulering door ‘t Bieke 

5.1. 't Bieke behoudt het recht om ter allertijden een “workshop” te annuleren zonder opgave van reden. Indien mogelijk wordt er een nieuwe datum afgesproken mocht dit niet wenselijk zijn wordt dan wordt uw betaling binnen 14 dagen geretourneerd op het rekeningnummer waarmee de workshop betaald is.


Artikel 6. Annulering door de klant 

6.1. Na het boeken kunt u niet meer kosteloos annuleren. Dit i.v.m. de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Het annuleren dient per e-mail te gebeuren en is alleen mogelijk 2 weken voorafgaand van de geplande datum. Deze vergoeding bedraagt 65%. De reden hiervoor is dat wanneer ik een datum voor je vastleg, ik geen andere boeking kan vastleggen op datzelfde moment, en dat ik op korte termijn de door de annulering vrijgekomen plek ook vaak niet meer op kan vullen.  

6.2. Na deze 2 weken is annuleren niet meer mogelijk en is de vergoeding 100% 

6.3. Wilt u verzetten dan is dit 1x kosteloos mogelijk. Wilt u nog een keer verzetten dan worden hier extra kosten voor in rekening gebracht. De nieuwe datum dient binnen 1 week ingepland en bevestigd te worden en dient binnen 3 maanden plaats te vinden. Het verzetten van de datum dient per e-mail 2 weken van te voren worden aangegeven. 


Artikel 7. Deelnemer ziek, niet verschijnen 

7.1. Een deelnemer ziek en geen vervanging? Dat kan gebeuren, er geldt dan een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 65%. Indien u vervanging regelt, en u heeft de extra "Goodiebag" afgenomen dan dient u dit tijdig door te geven i.v.m. eventuele personalisatie van een workshop. Geeft u dit niet tijdig door dan vervalt mogelijk de personalisatie van de workshop voor de betreffende deelnemer. 

7.2. Bij het niet verschijnen/ niet komen opdagen vindt er geen restitutie plaats. 


Artikel 8. Gebruik beeldopname 

 8.1. Tijdens workshops, KNUTSELFEESTEN, babyshowers worden er foto's gemaakt voor promotie doeleinden, voornamelijk voor de website. Wilt u dit liever niet, geef dit dan even aan.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, cursussen, workshops, instrumenten, beeldmateriaal, lesmateriaal alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij 't Bieke tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door 't Bieke geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van 't Bieke of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van 't Bieke. 

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door ''t Bieke ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van 't Bieke. 

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door 't Bieke geleverde producten blijven eigendom van de klant. 

9.6. 't Bieke is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van 't Bieke plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant 't Bieke vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft 't Bieke recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. 

Artikel 11. Bijzondere bepalingen workshops

11.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van 't Bieke aan te bieden of te doen geven. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de workshop of cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. 't Bieke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van 't Bieke in de praktijk tot uitvoering brengt. 

11.2. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie plaats.

11.3. Uitloop, maximaal tot 15 minuten na de afgesproken tijd. Hierna wordt er € 10,- per persoon, per 15 minuten in rekening gebracht. Dit dient vooraf gaande contant betaald te worden. 

11.4. 't Bieke behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops, indien de deelnemers door het gedrag een workshop belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

11.5. 't Bieke is gerechtigd de workshop annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum. 


Artikel 12. Diversen 

12.1. t Bieke behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud 

van de website tussentijds te wijzigen. 

12.2. ‘t Bieke is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten in de website. 

12.3. Persoonlijke Gegevens worden zorgvuldig gebruikt en niet aan derden doorgegeven. 

12.4. Niets uit deze website/algemene voorwaarden mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van ‘t Bieke 


versie mei 2021